Hale namiotowe mogą być eksploatowane sezonowo lub w sposób całoroczny. Przepisy wyróżniają dwa sposoby eksploatacji hal namiotowych: tymczasowo (do 120 dni) lub na stałe (powyżej 120 dni), a ich użytkowanie w obydwu przypadkach reguluje Prawo budowlane.

Zwykle hale namiotowe postrzega się jako proste konstrukcyjnie obiekty, które można użytkować i stawiać bez konieczności załatwiania pozwoleń. Nie jest to do końca prawdą, bowiem postawienie hali namiotowej wymaga spełnienia niezbędnych formalności zarówno w przypadku użytkowania tymczasowego, jak i całorocznego.

Hale namiotowe użytkowane jako obiekty tymczasowe (do 120 dni)

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane, niewymagane są żadne pozwolenia dla obiektów postawionych tymczasowo (do których zalicza się hale namiotowe), które nie są powiązane trwale z gruntem i mogą być przemieszczone lub zdemontowane przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy.

Budowana hala namiotowa, która zostanie przesunięta lub zdemontowana przed upływem 120 dni, wymaga zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej w Starostwie Powiatowym lub w Wydziale Architektury i budownictwa Urzędu Miasta. Zgłoszenie budowy musi być wykonane przed rozpoczęciem prac budowlanych, a zgłoszenie powinno uwzględniać informacje na temat:

  • terminu rozpoczęcia prac
  • rodzaju i zakresu prac
  • sposobu wykonywania robót budowlanych
  • planowanego terminu demontażu lub przeniesienia obiektu

Poza tym do wniosku należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i opcjonalnie szkice oraz rzuty obiektu. Organ administracyjny może wnieść sprzeciw do 21. dnia od daty złożenia wniosku. Jeżeli sprzeciw nie zostanie wniesiony, wówczas należy traktować to jako zgodę na budowę.

Hale namiotowe użytkowane jako obiekty całoroczne (powyżej 120 dni)

Jeżeli hala namiotowa będzie użytkowana w jednym miejscu w sposób stały, wówczas konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę inwestycji. Pozwolenie na budowę jest wymagane niezależnie od sposobu przymocowania hali do podłoża.

Decyzję o pozwoleniu na budowę również wydaje właściwy miejscu budowy inwestycji państwowy organ architektoniczno-budowlany. Aby uzyskać pozwolenie na budowę, konieczne jest wystosowanie wniosku z dołączonymi:

  • opracowaniem projektu budowlanego
  • uzyskanymi warunkami zabudowy lub planem zagospodarowania przestrzennego
  • wymaganymi decyzjami i uzgodnieniami właściwymi dla danego przypadku hali
  • pozwoleniem na użytkowanie obiektu

Pozwolenie na budowę zostaje przyznane po upływie 30 – 90 dni od daty zgłoszenia, a decyzja może się uprawomocnić w ciągu 14 dni. Podczas budowy inwestycji konieczna jest obecność kierownika budowy i inspektora nadzoru.

Możliwe jest także złożenie wniosku o pozwolenie na budowę podczas użytkowania hali namiotowej w trybie tymczasowym. Wówczas już po postawieniu hali można zgłosić wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę hali na czas dłuższy niż 120 dni.